top of page

TALITALI LELEI KOE KI HE WeCiE

Ko e feitu’u eni pe faingamalie ketau Fehokotaki. Fevahevahe’aki pea mo e Faka’ai’ai.

Ko e WeCiE’, ko e ngaahi kupu ngaue fekaunga’aki ‘a ia ne fanau’i mai tupu mei he ngaahi fiema’u vivivli ke fakae’a hake ‘a e ‘ata ‘o e kakai fefine taukei mei he ngaahi matakali kehe  mo ‘enau ngaue ‘oku fakahoko ki hono ta’ofi ‘o e tā mo e fakamamahi ‘a ia‘oku fakatupunga mei hono fakafaikehekehe’i ‘o tangata pea mo fefine’, ‘a ia ‘i he ngaahi taimi ‘oku hoko fakatupupakee ai ha fakatamaki pe ko ha hoko ‘o ha kee mo e tau ‘i honau fonua’ pe ko ha feitu’u pe. Kuo fo’u mo teuteu’i mai ‘e he fakataha’anga’ ni ‘a e feitu’u’ ni ke ‘ataa  ma’ae kau taukei kotoa ‘i he mala’e ‘o e ngaue’ ni ke ke malava fakafo’ituitui ‘o fetu’utaki  mo e kakai fefine ‘o e matakali kehekehe mei he kolope’, ‘o fevahevahe’aki ‘i he ngaahi a’usia ‘oku te ma’u’ pea mo ha ngaahi solova’anga palopalema, fakafetongi koloa ngaue, pea mo fengaue’aki fakataha ‘i ha ngaahi faingamalie ‘e ma’u heni. ‘Okapau ‘oku’ ke fiema’u ke ke to e ‘ilo lahi ange fekau’aki mo e kau memipa’ kataki ‘o lomi ‘i he peesi ‘a e KAU MEMIPA’ ke ke ma’u atu ai ‘emau ngaahi fakamatala fakaikiiki fekau’aki mo kimautolu, pe teke lomi ‘i he Ko’EmauSio’ ke ke lau, sio tonu mo fanongo mei he kau memipa tonu’. ‘Okapau ko e Fefine ko e mei he ngaahi matakali kehekehe’ni pea ‘oku ke ngaue ‘i he mala’e ‘o e Fakatamaki Fakatupupake’ ‘o e Ngaahi ta mo e fakamamahi ‘oku tupu mei hono fakafaikehekehe’i ‘o tangata mo fefine’ – ko e feitu’u’ ni ne fo’u fakapatonu mo makehe atu pe ma’au pea ‘oku mau ‘amanaki pe temau fetaulaki mo koe ‘i he fetu’u ngaue’ni. 

Kau mai heni. ‘Oku mau teuteu atu ki hono talitali lelei ko e ki he fakataha’anga’ ni pea ketau fetaulaki ‘i he’etau ngaahi ouau kotoa pe.

bannerver2hires.jpg

Our #AlwaysBeenHere speaker series featured a number of truly courageous women at forefront of the driving change in their countries and elsewhere.

Heading%20out%20after%20the%20mid-aftern

FIKA FETU’UTAKI 

Malo!

bottom of page