top of page

FEKAU’AKI MO KIMAUTOLU

Ko e fetu’u eni pe faingamalie ketau Fakafe’iloaki, Fevahevahe’aki pea mo e Langahake.

Ko e taumu’a fisifisimu’a ‘a e ngaahi kupu fengaue’aki’ ni, ke fo’u ha vā ‘oku mā lohi pea fakafaingofua foki ‘i he vaha’a ‘o e kakai fefine mei he ngaahi matakali ‘oku fa’a faikehekehe’i ‘i he tapa kotoa ‘o e kolope’, ‘a ia ‘oku nau ngaue atu ki he ngaahi kaveinga ‘oku fekaunga’aki mo e ngaahi tā  mo e fakamamahi ‘oku fakatupunga mei hono fakafaikehekehe’i ‘o e kakai fefine mo e kakai tangata’ – ‘a ia ‘oku fa’a hoko ‘i he taimi ‘o e ngaahi fakatamaki fakatupupakē. Ko e ngaue faingata’a ‘oku tau fakahoko’. Pea ‘oku tau fa’a ongo’i tuenoa. Tautautefito ‘eni kia kimoutolu ‘oku ngaue tokotaha mo taukei ke ngaue ki he Tā  mo e Fakamamahi′ ‘i he feitu’u ‘oku’ ke nofo ai’, pea toe faka’ange’ange ange heni ‘okapau ko e fefine ko e mei ha matakali ‘oku hoko kiai ‘a e laulanu’ pea toe kanoni’aki ‘a ho’o ngaue ‘i he mala’e ‘oku hā hā molofia ke ‘i ai ha fefine. ‘Oku ngaue malohi ‘a e Ngaahi kulupu ngaue fekau’aki’ ni ke taliteke’i ‘a e fakakaukau ‘o e tuenoa ‘, kinautolu ‘oku ‘ikai fakatokanga’i’ pea mo e ngaahi ongo pe fakakaukau pehe’ ni kotoa. ‘Oku ‘i ai ‘a e faka’amu ‘e alu pe ‘a e taimi’, ‘i he’etau fengaue’aki’ ni, ‘o tau ‘au ai ki ha tu’unga te tau malava lelei pe heni ‘o fo’u ma’a tautolu ha fetitu’u malu ke fevahevahe’aki ‘ai ‘a ‘etau ngaahi a’usia’, fakaha ai ‘etau ngaahi ngaue’ ‘i ha ngaahi blog mo e ngaahi ‘ata mo e lea ‘o e me’angaue’ ni. ‘Okapau ‘oku’ ke fie ‘ilo lahi ange fekau’aki mo e kau memipa’ kataki ‘o lomi he faka’ilonga ki he peesi ‘a e KAU MEMIPA’, pea teke lava ‘o lau ai ‘a e ngaahi fakamatala fekau’aki mo kimautolu kotoa, pe ko ho’o lomi ‘i he faka’ilonga Ko’EmauSio’ ke lau, mamata mo fangongo hangatonu ai ki he kau memipa’. ‘Okapau ko ha taha koe ‘o e kakai fefine mei he ngaahi matakali kehe’ni pea ‘oku’ ke fakakaukau ke ke kau mai heni, ‘oku ‘i ai ‘emau faka’amu ke ‘oua na’a te ke toe taimi ‘i ha’o veiveiua ka ke kau mai leva. Kau mai heni

‘Oku mau hanganaki atu ki hono talitali lelei koe ki he fakataha’anga’ ni mo fetaulaki mo koe ‘i he’etau ngaahi ouau kotoa.

forwebwoman-using-computer-in-work-CATLD

FIKA FETU’UTAKI 

Malo!

bottom of page