top of page

KO E KAU MEMIPA‘ & FAKATAHA’ANGA‘ NI

Na’e tupu ‘a e WeCie mei he fiema’u vivili koia ke ma’u ha feitu’u malu mo hao ‘i he ‘atakai ‘o e initaneti’ ke ngaue’aki ‘e he kakai’ ki he fakafe’ilongaki mo fevahevahe’aki fakakaukau, ‘oatu ha’o fehu’i pea mo vahevahe atu ‘a ‘enau ‘ilo’, ngaahi visone’, pea mo ha ngaahi solova’anga ki he ngaahi palopalema’ ma’a kinautolu pe tenau fiema’u. Taimi lahi ‘oku fa’a fakapuliki pea ‘ikai fa’a ongo hake ‘a e le’o ‘o e kakai fefine ‘i he mala’e’ ni, ka ko e fakataha’anga’ ni mo e mala’e’ ni ‘oku fa’a takiekina ia ‘e he le’o ‘o e kakai fefine ‘o e ngaahi matakali ‘oku fa’a faikehekehe’i’, ‘aki ‘enau ngaahi ‘ilo, a’usia pea moe taukei ne ma’u mei he’enau ngaue ta’u lahi ‘o ‘enau ngaue faka’utumauku ‘i he mala’e’ ni. Mei heni ‘oku fiema’u ai ha hake’anga pe ha tu’unga ke fokotu’u hake ke fakahoko ai ‘a e fevahevahe’aki’, fe’ilongaki’, pea moe fengaue’aki fakataha ki hono hakeaki’i hake ‘a e kakai fefine mei he ngaahi matakali kehe’ ‘ihe’enau ngaahi lavame’a mo ‘enau taki faka’utumauku ‘i hono keu teke atu ‘a e ngaahi ngaue kotoa ‘i he Ta’ofi ‘o e ngaahi Ta mo e Fakamamahi ‘oku hoko ‘i he fakafaikehekehe’i ‘o e kakai Fefine mo e kakai Tangata’ -  ma’ae lelei ‘a kitautolu kotoa. Pea tatau ai pe ‘okapau kuo fuoloa ho’o ngaue ‘i he mala’e’ ni pe ko ho’o toki fakakaungatamaki fo’ou mai pe ‘eni – ‘Oku mau talitali loto mafana ko e ki he Kulupu ‘a e Kakai Fefine mei he ngaahi matakali ‘oku fa’a faikehekehe’i’ ‘i hetau ngaue atu ki he ngaahi fakatamaki fakatupupake’. 

‘Oku malu ‘aupito ‘a e feitu’u’ ni. ‘Oku ataa eni ke ke ‘ohake ‘e koe ‘a ho’o fakakaukau’. ‘Oku taha pe ‘etau lao’, ‘Fiema’u ‘a ho’o anga fakamatapule’ pea mo ho’o mahino mo e kataki’.

NGAAHI FAKAHINOHINO ‘O E FAKATAHA’ANGA‘ NI

Founga Fakahoko Ngaue‘

KAU MEMIPA‘

‘Okapau ‘oku’ ke ngaue ‘i he mala’e fakatekinikale ‘o e Taa mo e Fakamamahi ‘oku fakahoko tupu mei hono fakafaikehekehe’i ‘a e kakai fefine mo e kakai tangata

Sio mo muimui’i ‘a e kau memipa kehe’, tuku mai ha’o fakakaukau & mo ha ngaahi me’a makehe.

KE KE ANGA LELEI MO FAKAMATAPULE PEA MO FA’A KATAKI FOKI

Ko e feitu’u malu ‘eni. ‘Oku taha pe ‘a hono lao’ – kataki ‘o anga ‘aki ki he kataki ‘i ho’o ma’u ‘a e mahino fe’unga’ pea keke anga lelei foki mo fakamatāpule. ‘Oku tau omi kotoa pe mei he ngaahi feitu’u ‘o e ngaahi matakali kehekehe pea ‘e kehekehe pe ‘a e ngaahi fakakaukau ‘a e kakai fefine mei he ngaahi feitu’u kehekehe’ ni pea mo e ngaahi ‘ulungaanga fakafonua kehekehe’ni. Ko e Ngaahi Potungaue Fengau’aki koia ‘oku malohi’, ‘a kinautolu ‘oku nau malava ‘o pukepuke ‘a e ngaahi faka’uhinga ‘oku kehekehe’ mo e ngaahi feta’emahino’aki’ ke ‘oua na’a movete ai ‘a ‘enau ngaue fakataha’ mo e uouongataha’. Tau fakataumu’a atu ‘etau ngaue ke pehe’ ni. 

forweb2islamic-women-friends-working-tog
forwebpregnant-women-in-class-PCWHT2J.jp

KO E HA KA POLOKA AI KO E MEI HENI?

Ko e koloa ‘a ‘etau fefaka’apa’apa’aki ‘ia tekitautolu pe, tuku taimi ketau fefangongo’aki, ‘o tatau ai pe ‘okapau ‘oku ‘ikai ketau kauhala taha ‘i ha fakakaukau pe faka’ungina, pea ‘oku tau ngaue malohi ke ‘oua te tau filifili mānako, ‘oku tau ‘amanaki ‘i heni ‘e ‘ikai ai ha taha he poloka pe tuku kitu’a mei he fakataha’anga’ ni. 

bottom of page